กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชื่อผู้ร้องเรียน *
เลขประจำตัวประชาชน *
ที่อยู่ *
ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่ *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก *
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   *